Elena Miroššayová, rod. Človiečková sa narodila 17. júla 1948 v Piešťanoch. V rokoch 1967-1972 študovala prehistóriu a klasickú archeológiu na Univerzite Jana Evangelisty Purkyně v Brne (dnes Masarykova univerzita). Hneď po skončení štúdia nastúpila do Výskumného pracovného strediska Archeologického ústavu SAV v Košiciach a tomuto pracovisku zostal verná po celý svoj život. Svoju odbornú pozornosť sústredila na výskum dovtedy len málo prebádaného obdobia – doby halštatskej. V roku 1976 obhájila na svojej alma mater rigoróznu prácu venujúcu sa vývoju lužickej kultúry na severnom Slovensku v staršej dobe železnej. Ťažisko jej aktivít sa však viaže k oblasti východného Slovenska – skúmala vývoj a štruktúru miestneho osídlenia v praveku, počiatky metalurgie železa. Záslužná a dodnes neprekonaná práca je jej archeologická topografia Košíc (v spoluautorstve s Máriou Lamiovou-Schmiedlovou). S jej menom sú spojené početné terénne výskumy – za všetky spomeňme výskum slovanského pohrebiska a sídliska z doby halštatskej v Rade, výskum sídlisk na Zádielskej planine, v Letanovciach, v Budkovciach či pohrebiska v Ždani. Podieľala sa aj na editovaní časopisu Východoslovenský pravek, ktorého hlavnou redaktorkou je od roku 2003. Uznanie jej autority vo vedeckej archeologickej obci sa odrazilo v jej zvolení za predsedníčku Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV (na jej čele stála v rokoch 2007-2015). Svoje poznatky a nadobudnuté skúsenosti predávala študentom katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojich aktivitách pokračuje dodnes.

Zdroje

  • J. Bujna: Jubilantka PhDr. Elena Miroššayová, CSc. In: L. Benediková a kol. (eds.): Fragmenty času. Venované Elene Miroššayovej k 70. narodeninám. Študijné zvesti AÚ SAV, Supplementum 1, 2019, s. 13-15.
  • J. Bujna: Životné jubileum PhDr. Eleny Miroššayovej, CSc. Informátor SAS pri SAV 29, 1-2, 2018, s. 65-66.
  • O. Ožďáni: PhDr. Elena Miroššayová, CSc. Slovenská archeológia 46, 1, 1998, s. 124.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *