O nás

Peter Barta

Peter Barta absolvoval štúdium archeológie a histórie (Mgr.) na Univerzite Komenského v Bratislave, PhD. získal na Archeologickom Ústave SAV v Nitre a UK v Bratislave. Jeho výskum sa zameriava na archeológiu praveku v Európe a západnej Ázii a na chronometrické datovanie kultúrneho dedičstva s dôrazom na radiouhlíkové a dendrochronologické datovanie. Od roku 2001 prednáša na UK v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvoval výskumné a štipendijné pobyty v Rakúsku, Nemecku, Turecku a Kuvajte. Posudzuje články pre vedecké časopisy Radiocarbon a Geochronometria.

Kontakt: peter.barta@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0001-8442-5193
 • WoS Researcher ID: AAR-1015-2021
 • Scopus author ID: 36080568300
 • Publikačná činnosť

Matej Čapo

Matej Čapo je absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore história a doktorandského štúdia v odbore všeobecné dejiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dejinám 19. storočia s užším zameraním na obdobie napoleonských vojen v stredoeurópskom kontexte. Zaujíma sa aj o regionálne dejiny Bratislavy a Petržalky. Je členom International Napoleonic Society a The 1809 Napoleonic Research Society.

Kontakt: matej.capo@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0001-5284-5468
 • WoS Researcher ID: AAD-7790-2022
 • Scopus author ID: 57349569100
 • Publikačná činnosť

Dominik Drozd

Dominik Drozd pôsobí v rámci Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny ako nezávislý bádateľ s primárnym zameraním na problematiku archeológie novovekých bojísk na Slovensku, so zreteľom na obdobie protitureckých vojen (16. až 17. storočie). Vo výskume sa zaoberá aj priestorovou analýzou krajiny prostredníctvom počítačovej podpory a štatistickým vyhodnotením archeologického materiálu. Momentálne je zamestnaný na Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Kontakt: dominik.drozd@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-3807-7025
 • WoS Researcher ID: AAD-7762-2022
 • Scopus author ID: 57211180865

Marek Hladík

Marek Hladík pôsobí ako vedecký pracovník vo Výskumnom centre slovanskej a stredovekej archeológie Archeologického ústavu AV ČR Brno. Je členom tímu, ktorý sa zameriava na výskum aglomerácie Mikulčice-Valy (jedného z najvýznamnejších centier Veľkej Moravy). Jeho dlhoročnou špecializáciou v tomto tíme je okrem teoretickej archeológie štúdium sociálnych a ekonomických vzťahov včasnostredovekých centier s ich ekonomickým zázemím a problematika ekonomickej archeológie vo všeobecnosti. Zaoberá sa tiež matematickým modelovaním sociálno-ekonomického kontextu v archeológii.

Kontakt: marek.hladik@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-0724-9867
 • WoS Researcher ID: AAL-3931-2020
 • Scopus author ID: 57216752531

Katarína Hladíková

Katarína Hladíková je archeologička – kurátorka zbierok SNM-AM. Špecializuje sa na výskum pohrebného rítu v dobe rímskej a v období sťahovania národov, sociálnu archeológiu mladšieho praveku a protohistórie. Venuje sa aj krajinnej archeológii. Do roku 2023 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde vyučovala kurzy Počítačová podpora v archeológii a GIS v archeológii. Participovala na viacerých národných a medzinárodných projektoch, získala viaceré študijné štipendiá, naposledy v roku 2020 získala postdoktorandské štipendium na Viedenskej univerzite s projektom „Protohistorické identity“. 

Kontakt: katarina.hladikova@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-9689-7419
 • WoS Researcher ID: AAM-1527-2020
 • Scopus author ID: 57216806996

Jana Mellnerová Šuteková

Jana Mellnerová Šuteková vyštudovala archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí v Múzeu mesta Bratislavy ako kurátorka archeologických zbierok. Do roku 2023 prednášala na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave, kde okrem kurzov viedla desiatky záverečných prác. Absolvovala štipendijné pobyty v Chorvátsku, Slovinsku, v Rakúsku a v Českej republike, participuje na národných a medzinárodných vedeckých projektoch. V praxi sa venuje najmä výskumu praveku v 6. až 3. tisícročí BC a historickej archeológii.

Kontakt: jana.mellnerova@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0001-9775-1369
 • WoS Researcher ID: AAE-3332-2022
 • Scopus author ID: 57218894318

Martin Neumann

Martin Neumann vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj v roku 2018 ukončil PhD. štúdium. V rámci Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny pôsobí ako nezávislý bádateľ. Vo svojej odbornej činnosti za zameriava na výskum krajiny a dokumentovanie antropogénnych vplyvov v nej naprieč ľudskými dejinami. V rámci tejto témy sa venuje aj problematike archeológie bojísk. K jeho výskumným záujmom patria aj dejiny archeologického bádania.    

Kontakt: martin.neumann@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-0319-6091
 • WoS Researcher ID: AAD-6490-2022
 • Scopus author ID: 57210818778
 • Publikačná činnosť