Inštitút na výskum kultúrnej krajiny je občianske združenie, ktoré združuje vedcov pôsobiacich v oblasti humanitných a prírodných vied ako aj záujemcov o históriu z radov občianskej verejnosti. Inštitút sa venuje primárne histórii krajiny, a to prostredníctvom identifikácie, analýzy a vyhodnocovania antropogénnych stôp, ktoré v krajine zanechala ľudská činnosť. Nezanedbateľnú časť v portfóliu Inštitútu predstavuje tvorba kolektívnej pamäte odborov zaoberajúcich sa históriou krajiny, človeka a ich vzájomného vzťahu.

Knižnica

Výskumom rôznych aspektov vzťahu krajiny a človeka sa venovalo či venuje množstvo odbornej literatúry. Nie vždy je však ľahko dosiahnuteľná či prístupná (o to viac v dnešnej dobe). Aj preto je jednou z aktivít Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny budovanie verejne prístupnej knižnice, ktorá by mala túto cestu za poznaním uľahčiť. Knižnica je rozdelená na dve skupiny: 1. Časopisy a edície, 2. Knihy a štúdie. V oboch je možné nájsť prelinkovania na uvedené knihy/časopisy.