Peter Barta

Peter Barta absolvoval štúdium archeológie a histórie (Mgr.) na Univerzite Komenského v Bratislave, PhD. získal na Archeologickom Ústave SAV v Nitre a UK v Bratislave. Jeho výskum sa zameriava na archeológiu praveku v Európe a západnej Ázii a na chronometrické datovanie kultúrneho dedičstva s dôrazom na radiouhlíkové a dendrochronologické datovanie. Od roku 2001 prednáša na UK v Bratislave, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a na Trnavskej univerzite v Trnave. Absolvoval výskumné a štipendijné pobyty v Rakúsku, Nemecku, Turecku a Kuvajte. Posudzuje články pre vedecké časopisy Radiocarbon a Geochronometria.

Kontakt: peter.barta@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0001-8442-5193
 • WoS Researcher ID: AAR-1015-2021
 • Scopus author ID: 36080568300
 • Publikačná činnosť

Matej Čapo

Matej Čapo je absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore história a doktorandského štúdia v odbore všeobecné dejiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Venuje sa dejinám 19. storočia s užším zameraním na obdobie napoleonských vojen v stredoeurópskom kontexte. Zaujíma sa aj o regionálne dejiny Bratislavy a Petržalky. Je členom International Napoleonic Society a The 1809 Napoleonic Research Society.

Kontakt: matej.capo@invykk.sk

Dominik Drozd

Dominik Drozd pôsobí v rámci Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny ako nezávislý bádateľ s primárnym zameraním na problematiku archeológie novovekých bojísk na Slovensku, so zreteľom na obdobie protitureckých vojen (16. až 17. storočie). Vo výskume sa zaoberá aj priestorovou analýzou krajiny prostredníctvom počítačovej podpory a štatistickým vyhodnotením archeologického materiálu. Momentálne je zamestnaný na Štatistickom úrade Slovenskej republiky.

Kontakt: dominik.drozd@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-3807-7025
 • WoS Researcher ID: AAD-7762-2022
 • Scopus author ID: 57211180865

Marek Hladík

Marek Hladík pôsobí ako vedecký pracovník vo Výskumnom centre slovanskej a stredovekej archeológie Archeologického ústavu AV ČR Brno. Je členom tímu, ktorý sa zameriava na výskum aglomerácie Mikulčice-Valy (jedného z najvýznamnejších centier Veľkej Moravy). Jeho dlhoročnou špecializáciou v tomto tíme je okrem teoretickej archeológie štúdium sociálnych a ekonomických vzťahov včasnostredovekých centier s ich ekonomickým zázemím a problematika ekonomickej archeológie vo všeobecnosti. Zaoberá sa tiež matematickým modelovaním sociálno-ekonomického kontextu v archeológii.

Kontakt: marek.hladik@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-0724-9867
 • WoS Researcher ID: AAL-3931-2020
 • Scopus author ID: 57216752531

Katarína Hladíková

Katarína Hladíková vyštudovala odbor archeológia so špecializáciou na klasickú archeológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Katedre archeológie na FiF UK v Bratislave, kde v roku 2013 ukončila PhD. štúdium. Vyučuje kurzy Počítačová podpora v archeológii a GIS v archeológii a tiež vybrané kurzy týkajúce sa obdobia protohistórie. Venuje sa výskumu v oblasti sociálnej archeológie praveku a protohistórie a tiež krajinnej archeológii.

Kontakt: katarina.hladikova@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0002-9689-7419
 • WoS Researcher ID: AAM-1527-2020
 • Scopus author ID: 57216806996

Jana Mellnerová Šuteková

Jana Mellnerová Šuteková vyštudovala archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. Už od študentských čias sa venuje najmä výskumu praveku a taktiež historickej archeológii. V praxi sa špecializuje na výskum 6.-3. tisícročia BC na Slovensku a v strednej Európe. Jej cieľom je intenzívnejšie prepájať slovenský vedecký archeologický výskum s prírodnými a technickými vedami pre hlbšie poznanie života človeka a jeho životného priestoru v minulých tisícročiach.

Kontakt: jana.mellnerova@invykk.sk

 • ORCID: 0000-0001-9775-1369
 • WoS Researcher ID: AAE-3332-2022
 • Scopus author ID: 57218894318

Martin Neumann

Martin Neumann vyštudoval archeológiu a históriu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde aj v roku 2018 ukončil PhD. štúdium. V rámci Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny pôsobí ako nezávislý bádateľ. Vo svojej odbornej činnosti za zameriava na výskum krajiny a dokumentovanie antropogénnych vplyvov v nej naprieč ľudskými dejinami. V rámci tejto témy sa venuje aj problematike archeológie bojísk. K jeho výskumným záujmom patria aj dejiny archeologického bádania.    

Kontakt: martin.neumann@invykk.sk