V roku 1932 sa presne na Nový rok narodil nestor archeológie doby rímskej na Slovensku – Titus Kolník. Pochádzal z roľníckej rodiny. Na jeseň roku 1950 nastúpil na štúdium archeológie a národopisu na Univerzite Komenského v Bratislave (vtedy nazývanej Slovenská univerzita). Jeden semester štúdia absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe. V roku 1955 úspešne ukončil štúdium obhajobou práce s názvom „Príspevok k štúdiu barbarskej kultúry doby rímskej na Slovensku. Avšak už 1. decembra 1954 nastúpil do Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorému zostal verný po celý svoj život. Svoju odbornú činnosť tu zameriaval najmä na skúmanie otázok pravekého osídlenia Slovenska, obdobia doby rímskej a sťahovania národov. Postupne sa prepracoval na vedúcu pozíciu tzv. Protohistorického a historického oddelenia (1961). Do dejín slovenskej archeológie sa zapísal početnými výskumami, najmä na juhozápadnom Slovensku. Jeho záchranné výskumy germánskych pohrebísk v Kostolnej, Abraháme a Sládkovičovej priniesli definitívnu odpoveď na lokalizovanie tzv. Vanniovho kráľovstva. Skúmal však aj viaceré rímsko-germánske sídliská (Lipová-Ondrochov, Pobedim, Branč) a dokonca zvyšky rímskej architektúry v Milanovciach. V prvej polovici 60. rokov mu bol v rámci Štipendia Humboldtovej nadácie umožnený vedecký pobyt na univerzite v Mníchove. V období normalizácie mu však bol (aj v dôsledku vylúčenia z KSČ) hatený jeho ďalší profesionálny rast. Napriek tomu sa aj naďalej venoval vedeckému výskumu – v tomto období komplexne preskúmal rímsko-germánske sídlisko v Cíferi-Páci a neskôr aj v Bratislave-Dúbravke. Pri svojej práci sa snažil využívať na tú dobu moderné a pokrokové výskumné metódy – stal sa tak priekopníkom geofyzikálnej a leteckej prospekcie na Slovensku. Počas svojho života publikoval množstvo vedeckých prác. Za všetky spomeňme jeho diela Skvosty antiky na Slovensku (1979), Staroveká plastika (1981), no najmä Römerzeitliche Gräberfelder in der Slowakei (1980). Za svoju vedeckú činnosť bol T. Kolník získal mnoho ocenení – Zlatú čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra (1996), Cenu Daniela Rapanta (2002), Zlatú plaketu Archeologického ústavu SAV (2007) a mnoho ďalších. V roku 2007 bol vyhlásený dokonca za Významnú osobnosť SAV. T. Kolník nás opustil 26. novembra 2017 vo veku 86 rokov.

Zdroje:

  • M. Rácová: Kolník, Titus – osobný fond. 1947 – 2017. Inventár. Bratislava 2018.
  • J. Rajtár: Titus Kolník sedemdesiatpäťročný. Informátor SAS pri SAV 18, 1-2, 2007, s. 31.
  • J. Vladár: PhDr. Titus Kolník, CSc., päťdesiatročný. Slovenská archeológia 30, 1, 1982, s. 222-224.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *