Presne na štedrý deň roku 1932 sa v Košiciach narodila významná slovenská archeologička – Zlatica Čilinská. V októbri roku 1952 začala štúdium archeológie a histórie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzity Komenského). Tu sa pod vplyvom Jána Dekana začala venovať slovanskému obdobiu. Promovala o päť rokov neskôr po obhájení svojej diplomovej práce venujúcej sa socio-etnografickým problémom predveľkomoravského obyvateľstva na príklade populácie z pohrebiska v Devínskej Novej Vsi. Po odchode z vysokoškolského prostredia nastúpila v októbri 1957 na pozíciu odbornej asistentky vo Výskumnom pracovnom stredisku Archeologického ústavu SAV v rodných Košiciach. Pod vedením Vojtecha Budinského-Kričku sa zúčastnila viacerých výskumných akcií naprieč východným Slovenskom. No už počiatkom roka 1959 prešla na pracovisko do Nitry, kde zotrvala až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1995. Tu sa začala špecializovať na výskum slovansko-avarského obdobia. Hneď v prvých rokoch svojho „nitrianskeho“ pôsobenia začala s výskumom rozsiahlych slovansko-avarských pohrebísk. V roku 1960 preskúmala pohrebisko v Radvani nad Dunajom (Žitavskej Tôni), v rokoch 1961-1962 nasledoval výskum pohrebiska v Nových Zámkoch, druhú polovicu 60. rokov venovala výskumu pohrebiska v Želovciach (1965-1968) a následne pokračovala s výskumami vo Veľkých Kosihách (1973), Komárne (1974, 1976-1978) a Cíferi-Páci (1975). Výsledky svojho tvorivého úsilia publikovala v mnohých odborných i popularizačných prácach. Za všetky uveďme napr. Slawisch-awarisches Gräberfeld in Nové Zámky (1966) či Frühmittelalterliches Gräberfeld in Želovce (1973). Činná bola aj na poli organizačnom. Podieľala sa napr. na usporiadaní výstavy o Veľkej Morave v Brne (1963-1964) a Nitre (1964). Za svoje aktivity bola ocenená Pamätnou medailou SAV a Pamätnou medailou SNM.

Zdroje:

  • B. Chropovský: Životné jubileum PhDr. Zlatice Čilinskej, CSc. Slovenská archeológia 30, 2, 1982, s. 453-454.
  • T. Kolník: K životnému jubileu PhDr. Zlatice Čilinskej, DrSc. Informátor SAS pri SAV 18, 1-2, 2007, s. 33-34.
  • J. Zábojník: Životné jubileum PhDr. Zlaty Čilinskej. Slovenská archeológia 50, 2, 2002, s. 353-354.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *