Archeológia konfliktovJedna z parciálnych tém, ktoré sa nachádzajú v portfóliu Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny. Táto téma je vo svete už široko rozvinutá, no na Slovensku je stále len vo svojich začiatkoch. A to i napriek tomu, že má obrovský potenciál prilákať nielen odbornú, no i laickú pozornosť. Svojimi aktivitami sa budeme pokúšať viac zviditeľňovať a popularizovať túto tému na Slovensku.

Priestorová analýza – Otázka analýzy priestorových vzťahov predstavuje neoddeliteľnú súčasť výskumu krajiny. Jej hlavným cieľom je interpretácia priestorovej štruktúry – usporiadania sledovaných javov v priestore. V súčasnosti sú metódy priestorovej analýzy úzko späté s výpočtovou technikou a dostupnými počítačovými softvérmi. Keďže v rámci slovenskej archeológie ide o okrajovú tému, je našim zámerom, ako združenia zaoberajúceho sa kultúrnou krajinou, poukázať na rozmanitosť a opodstatnenie využívania metód priestorovej analýzy a počítačovej podpory v archeológii.